До членовете на ОС на МИРГ “Приморско-Созопол-Царево“


П О К А Н А


          На основание чл. 44 от Устава на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“ по инициатива на УС, на 20 февруари 2015 година, от 10.00 часа в сградата на пристанището в гр. Царево, етаж 2, заседателна зала, ще се проведе Общо събрание при следния:

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за работата на МИРГ за 2014 г.
  2. Предложение за промяна в Устава на МИРГ “Приморско-Созопол-Царево“, относно размера на членския внос.
  3. Вземане на Решение на ОС за създаване на работна група под ръководството на екипа на МИРГ “Приморско-Созопол-Царево“ за подготовка на МСР и кандидатстване за следващия програмен период от ПМДР 2014-2020.
  4. Избор на нов УС


Материали може да откриете в прикрепените файлове към статията, както и в офиса на МИРГ.


Присъствието Ви е задължително!

           При невъзможност да присъствате, може да упълномощите друг член на Сдружението. Съгласно чл. 46, ал. 3, всеки член на Сдружението, може да представлява не повече от един неприсъстващ член, на основание писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

 гр. Приморско                                                          Георги Пейчев 
19.01.2015 г.                                                             Председател на УС на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"  


           Уведомяваме Ви, че на основание чл. 24 и чл. 33 от Устава на Сдружението, до 20.12.2014 г., трябваше да внесете членски внос за 2015 година /за физически лица – 12 лева, за юридически лица – 120 лева/ в касата или по сметка на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“, както следва:

 IBAN - BG04 UBBS 8002 1032 2792 30                            BIC - UBBS BGSF

 За допълнителна информация и справки:    Димо Димов – GSM: 0889 305 503.       

Моля да ни извините, ако вече сте внесли членския си внос!

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Доклад за дейността на МИРГ_2014.pdf)Доклад за дейността на МИРГ за 2014 г.[ ]192 Kb
Изтегляне на файла (Приложение_1.pdf)Приложение 1[Към "Доклад за дейността на МИРГ за 2014 г."]129 Kb
Изтегляне на файла (Финансов доклад_2014.pdf)Финансов доклад за 2014 г.[ ]91 Kb