До членовете на ОС на МИРГ “Приморско-Созопол-Царево“


П О К А Н А

 

На основание чл. 44 от Устава на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“ по инициатива на УС, на 02 юни 2015 година, от 15.00 часа в гр.Приморско в сградата на Община Приморско в Заседателна зала на Общински съвет, ще се проведе Общо събрание  при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Отчет за изпълнението на МСР и отчет за работата на УС за изтеклия мандат;

2.         Освобождаване от отговорност на членовете на УС;

3.         Избор на нов УС;

4.         Други.

 

Присъствието Ви е задължително!

При невъзможност да присъствате, може да упълномощите друг член на Сдружението. Съгласно чл. 46, ал. 3, всеки член на Сдружението, може да представлява не повече от един неприсъстващ член, на основание писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

гр.Приморско                                                                        Председател на УС:

29.04.2015г.                                                                                                          / Г. Пейчев/


Материали може да откриете в прикрепените файлове към статията, както и в офиса на МИРГ.