МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) при подготовката на Местната стратегия за развитие (МСР), проведе две информационни конференции в Община Царево на 04.10.2017 г. и в Община Созопол на 05.10.2017 г.

         Целта на конференциите бе да се запознаят присъстващите с основните аспекти на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), като ключов елемент за подготовката на висококачествена стратегия на МИРГ. Да се обсъдят потребностите на територията, силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на рибарската територия, осигуряване на публичност и прозрачност на процеса на подготовка на стратегията. Въвличане на местната общност в процеса на планиране, чрез участие на представители на публичния, частния и граждански сектор.