ПОКАНА

за предоставяне на оферта

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обществена поръчка с предмет:Изработка на методология, процедури за прием и оценка на проекти, изработка на Контролни листа, формуляри и инструкции и указания за попълването им на „МИРГ ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО””

Ви отправяме покана за представяне на оферта със следните изисквания:

Офертата следва да бъде съобразена с Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г., както и информация по елементи, формираща цената (“брой експерти“, умножено по „прогнзони часове“, умножено по „цена за един час“ и т.н., е равно на„ цена“).

Офертата се подава в офиса на „МИРГ Приморско – Созопол – Царево“ - гр Приморско, ул. „Ропотамо”, № 50, ет. 2, стая № 206 до 17:00 часа на 20.08.2012 г. Допълнителна информация може да получите от Димо Димов – Управител на „МИРГ Приморско – Созопол – Царево“, тел: 0889305503.

ЗАПОВЕД № 1 на Председателя на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"

Приложения към настоящата покана:

  1. Образец на оферта
  2. Техническо задание