ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149901

Посетители онлайн

В момента има 7 посетителя в сайта

З А П О В Е Д

№ 62 /17.12.2013 г.

На основание Протокол от Заседание на ОС на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“, проведено на 17.12.2013 г.

З А П О В Я Д В А М:

          На 10.01.2014г.,в 16:00 часа да се преустанови приема на Заявления за кандидатстване по мярка 1.3ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНСТИТУТИ, АДМИНИСТРАЦИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РАЗРАБОТКА НА СЪВМЕСТНИ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ“ от Стратегията за развитие на “Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол- Царево” за периода 2011 – 2013 год., поради липса на интерес към мярката и прехвърляне на бюджета към други мерки от Стратегията.

         Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на МИРГ “Приморско – Созопол – Царево“.

         Управител на МИРГ „Приморско –Созопол – Царево“  

  

З А П О В Е Д

№ 58 /14.11.2013 г.

На основание Протокол от Заседание на УС на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“, проведено на 14.11.2013 г. и Насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти от Стратегията за развитие на “Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол- Царево” за периода 2011 – 2013 год.

  

З А П О В Я Д В А М

 

На 29 ноември 2013 г. в 16:00 часа, поради постъпване на проектни предложения на обща стойност над заложения бюджет, да се преустанови приема на Заявления за кандидатстване по мярка 2.2Развитие на туристическите атракциии мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията за развитие на “Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол- Царево” за периода 2011 – 2013 год.

 

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на МИРГ “Приморско – Созопол – Царево“.

  

          Управител на МИРГ „Приморско –Созопол – Царево“
          /Димо Димов/ 

 Заповед № 37/16.07.2013г.


График на кандидатите, допуснати до събеседване 

Уважаеми кандидати,


Съгласно Писмо с Вх. № 109 / 20.06.2013г. от ИАРА,  


МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"  следва да извършва проверка за легитимност, окомплектованост на подадените заявления за кандидатстване, проверка за приоритизация и оценка по критерии за съответствие на проектните предложения от МСР на МИРГ,  което указва, че  оценка на качеството на проекта / Техническа и Финансова / извършвана от външни оценители на МИРГ, вече ще бъде извършвана от ИАРА.

 
Заповед № 34/ 21.06.2013г.

 

КОНКУРС

ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ

 Заповед № 30 / 07.06.2013 г.

 

          Поради пропуск в процедурата по наемане на външни експерти на МИРГ “ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО“, СДРУЖЕНИЕТО СТАРТИРА НОВ КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ за участие в комисии за избор на проектни предложения подадени в рамките на Стратегия за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол - Царево”, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.


1.    
Изисквания към кандидатите :

 • Да са физически лица;
 • Да не са осъждани за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 • Да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
 • Да не са свързани лица с членове на управителния съвет на сдружението, с членове на комисията провеждаща избора на външни експерти или със служители на ръководна длъжност в сдружението. Свързани са лица, между които съществува някое от следните отношения:

А) роднини по права линия без ограничение;

Б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

В) роднини по сватовство - до втора степен включително;

Г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

Д) съдружници;

 • Да имат висше образование минимална степен бакалавър и опит по специалността, за която кандидатстват минимум пет години;

2.     Необходими документи :

 • Автобиография Европейски формат;
 • Копие от трудова книжка или други документи доказващи професионалния опит – представя се копие, а при подписване на рамково споразумение оригинала за сверяване на данните;
 • Копие от диплома за завършено висше образование
 • Заявление за участие в конкурс за наемане на външни експерт-оценители на проектни предложения /по образец/;
 • Декларация /по образец/.

 

3.     Специалности, съгласно Списъка със специалностите, по които ще бъдат наемани външни експерт-оценители:

Опит в областта на

 • Комуникационна и компютърна техника;
 • Информатика  и компютърни науки;
 • Архитектура, строителство и геодезия;
 • Обществени комуникации и информационни науки;
 • Хранителни технологии;

4. Срокът за прием на документите за кандидатстване е 10 /десет/ работни дни, считано от датата на публикуване на обявата в сайта на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“.

5.  Комисията, прави подбор по документи до 5 /пет/ работни дни, като попълва КЛ за административно съответствие и за допустимост на кандидатите.

6. Комисията, с участието на член на Управителния съвет след отправена покана,  провежда събеседване по график с всеки един кандидат за външен експерт-оценител поотделно.

7. Предлага за одобрение на УС избраните кандидати.

8. След утвърждаване на списъка с избраните външни експерти, Председателят на УС, сключва рамково споразумение.

 

          Необходимите документи, следва да бъдат подадени на хартиен носител в офиса на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево:

-          лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно;

-          по поща/куриер.

Адрес:  гр. Приморско, п.к. 8180,  обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 50, ет. 2, стая 206 /Сградата на Данъчна служба/.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване: 21.06.2013г., до 17,00 часа.

 

За повече информация: Телефони: +359 889 305503; +359 889 360605; +359 889 360604;

Или на интернет страницата ни: www.flag-pst.org

 

 Заявление, Декларация