ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149922

Посетители онлайн

В момента има 13 посетителя в сайта

КОНКУРС

ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ

МИРГ “ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР на проектни предложения подадени в рамките на Местната стратегия за развитие на Рибарска област „Приморско – Созопол - Царево”, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

1. Изисквания към кандидатите:

 • Да са физически лица;
 • Да не са осъждани за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 • Да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
 • Да не са свързани лица с членове на управителния съвет на сдружението, с членове на комисията провеждаща избора на външни експерти или със служители на ръководна длъжност в сдружението. Свързани са лица, между които съществува някое от следните отношения:

А) роднини по права линия без ограничение;
Б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
В) роднини по сватовство - до втора степен включително;
Г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
Д) съдружници;

 • Да имат висше образование минимална степен бакалавър и опит по специалността, за която кандидатстват минимум пет години;

2. Необходими документи:

 • Автобиография Европейски формат;
 • Копие от трудова книжка или други документи доказващи професионалния опит – представя се копие, а при подписване на рамково споразумение оригинала за сверяване на данните;
 • Копие от диплома за завършено висше образование
 • Заявление за участие в конкурс за наемане на външни експерт-оценители на проектни предложения /по образец/;
 • Декларация /по образец/.

3. Специалности, съгласно Списъка със специалностите, по които ще бъдат наемани външни експерт-оценители:

Опит в областта на

 • Комуникационна и компютърна техника;
 • Информатика  и компютърни науки;
 • Архитектура, строителство и геодезия;
 • Обществени комуникации и информационни науки;
 • Хранителни технологии;

4. Срокът за прием на документите за кандидатстване е 10 /десет/ работни дни, считано от датата на публикуване на обявата в сайта на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“.

5.  Комисията, прави подбор по документи до 5 /пет/ работни дни, като попълва КЛ за административно съответствие и за допустимост на кандидатите.

6. Комисията, с участието на член на Управителния съвет след отправена покана,  провежда събеседване по график с всеки един кандидат за външен експерт-оценител поотделно.

7. Предлага за одобрение на УС избраните кандидати.

8. След утвърждаване на списъка с избраните външни експерти, Председателят на УС, сключва рамково споразумение.

 Необходимите документи, следва да бъдат подадени на хартиен носител в офиса на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево:

 • лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно;
 • по поща/куриер.

Адрес:  гр. Приморско, п.к. 8180,  обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 50, ет. 2, стая 206 /Сградата на Данъчна служба/.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване: 06.06.2013г., до 17,00 часа.

За повече информация: www.flag-pst.org
Образците по точка втора, може да изтеглите от тук:  Заявление, Декларация

З А П О В Е Д

№ 14 / 01.04.2013г.

            На основание решение на УС от 01.04.2013 г. и процедура „Ред за кандидатстване“ от Насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти по приоритетни оси 1, 2 и 3 от Стратегия за развитие на “Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол- Царево” за периода 2011 – 2013 год.

  

            Поради постъпване на проектни предложения на обща стойност над заложения бюджет,

 

З А П О В Я Д В А М

 

             На 15.04.2013 г. да се преустанови приема на Заявления за кадидатстване по мярка 1.2 „Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и раклама“ от Стратегия за развитие на “Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол- Царево” за периода 2011 – 2013 год.

 

             Настоящата Заповед следва да бъде публикувана на интернет страницата на МИРГ “Приморско – Созопол – Царево“.


Димо Димов

Управител на МИРГ

КОНКУРС

ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ

 

 

МИРГ “ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР на проектни предложения подадени в рамките на Местната стратегия за развитие на Рибарска област „Приморско – Созопол - Царево”, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

 

 1. 1.     Изисквания към кандидатите :
 • Да са физически лица;
 • Да не са осъждани за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 • Да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
 • Да не са свързани лица с членове на управителния съвет на сдружението, с членове на комисията провеждаща избора на външни експерти или със служители на ръководна длъжност в сдружението. Свързани са лица, между които съществува някое от следните отношения:

А) роднини по права линия без ограничение;

Б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

В) роднини по сватовство - до втора степен включително;

Г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

Д) съдружници;

 • Да имат висше образование минимална степен бакалавър и опит по специалността, за която кандидатстват минимум пет години;
 1. 2.     Необходими документи :
 • Автобиография Европейски формат;
 • Копие от трудова книжка или други документи доказващи професионалния опит – представя се копие, а при подписване на рамково споразумение оригинала за сверяване на данните;
 • Копие от диплома за завършено висше образование
 • Заявление за участие в конкурс за наемане на външни експерт-оценители на проектни предложения /по образец/;
 • Декларация /по образец/.

 

 1. 3.     Специалности, съгласно Списъка със специалностите, по които ще бъдат наемани външни експерт-оценители:

Сфера - Общо инженерство

Опит в областта на

 • Корабостроение;
 • Кораборемонт;
 • Конструктор на плавателни съдове.

4. Срокът за прием на документите за кандидатстване е 10 /десет/ работни дни, считано от датата на публикуване на обявата в сайта на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“.

5.  Комисията, прави подбор по документи до 5 /пет/ работни дни, като попълва КЛ за административно съответствие и за допустимост на кандидатите.

6. Комисията, с участието на член на Управителния съвет след отправена покана,  провежда събеседване по график с всеки един кандидат за външен експерт-оценител поотделно.

7. Предлага за одобрение на УС избраните кандидати.

8. След утвърждаване на списъка с избраните външни експерти, Председателят на УС, сключва рамково споразумение.

 

 Необходимите документи, следва да бъдат подадени на хартиен носител в офиса на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево:

-          лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно;

-          по поща/куриер.

Адрес:  гр. Приморско, п.к. 8180,  обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 50, ет. 2, стая 206 /Сградата на Данъчна служба/.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване: 21.12.2012г., до 17,00 часа.

 

За повече информация: www.flag-pst.org

 

ЗАЯВЛЕНИЕ


ДЕКЛАРАЦИЯ

График 1


График 2

КОНКУРС

ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ

МИРГ “ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР на проектни предложения подадени в рамките на Местната стратегия за развитие на Рибарска област „Приморско – Созопол - Царево”, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

1.     Изисквания към кандидатите :

 • Да са физически лица;
 • Да не са осъждани за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 • Да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
 • Да не са свързани лица с членове на управителния съвет на сдружението, с членове на комисията провеждаща избора на външни експерти или със служители на ръководна длъжност в сдружението. Свързани са лица, между които съществува някое от следните отношения:

А) роднини по права линия без ограничение;

Б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

В) роднини по сватовство - до втора степен включително;

Г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

Д) съдружници;

 • Да имат висше образование минимална степен бакалавър и опит по специалността, за която кандидатстват минимум пет години;

2.     Необходими документи :

 • Автобиография Европейски формат;
 • Копие от трудова книжка или други документи доказващи професионалния опит – представя се копие, а при подписване на рамково споразумение оригинала за сверяване на данните;
 • Копие от диплома за завършено висше образованием
 • Заявление за участие в конкурс за наемане на външни експерт-оценители на проектни предложения /по образец/;
 • Декларация /по образец/.

3.     Специалности, съгласно Списъка със специалностите, по които ще бъдат наемани външни експерт-оценители:

 • Право;
 • Икономика;
 • Архитектура, строителство и геодезия;
 • Администрация и управление;
 • Обществени комуникации и информационни науки;
 • Общо инженерство;
 • Информатика  и компютърни науки;
 • Комуникационна и компютърна техника;
 • Социални дейности;
 • Туризъм;
 • Култура;
 • Биология;
 • Химия;
 • Биотехнологии;
 • Екология;
 • Селско стопанство;
 • Рибно стопанство и свързаните с него услуги;
 • Рибовъдство и аквакултури;
 • Хранителни технологии;
 • Ветеринарна медицина;
 • Енергетика;
 • История и археология.

4.     Срокът за прием на документите за кандидатстване е 10 /десет/ работни дни, считано от датата на публикуване на обявата в сайта на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“.

5.     Комисията, прави подбор по документи до 5 /пет/ работни дни, като попълва КЛ за административно съответствие и за допустимост на кандидатите.

6.     Комисията, с участието на член на Управителния съвет след отправена покана,  провежда събеседване по график с всеки един кандидат за външен експерт-оценител поотделно.

7.     Предлага за одобрение на УС избраните кандидати.

8.     След утвърждаване на списъка с избраните външни експерти, Председателят на УС, сключва рамково споразумение.

 Необходимите документи, следва да бъдат подадени на хартиен носител в офиса на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево:

 • лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно;
 • по поща/куриер.

Адрес:  гр. Приморско, п.к. 8180,  обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 50, ет. 2, стая 206 /Сградата на Данъчна служба/.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване: 23.10.2012 г., до 17,00 часа.

За повече информация: www.flag-pst.org

Образците по втора точка, може да изтеглите от тук :  ЗаявлениеДекларация