ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154845

Посетители онлайн

В момента има 4 посетителя в сайта

До членовете на ОС на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"

 

П О К А Н А

  

На основание чл. 44 от Устава на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“ по инициатива на УС, на 16 януари 2017 година, от 15.00 часа в сградата на Община Приморско, Заседателна зала на Общински съвет ще се проведе Общо събрание  при следния:

 ДНЕВЕН РЕД

 

1.     Отчет за работата на МИРГ за 2016г.

2.     Предложение за актуализация на Устава на МИРГ“Приморско-Созопол-Царево“.

3.     Допълване състава на УС.

4.     Разни.

 Присъствието Ви е задължително!

При невъзможност да присъствате, може да упълномощите друг член на Сдружението. Съгласно чл. 46, ал. 3, всеки член на Сдружението, може да представлява не повече от един неприсъстващ член, на основание писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

гр. Приморско                                                             Председател на УС:

14.12.2016г.                                                                                                 / Катя Стоянова/

 

Материали може да откриете в прикрепените файлове към статията, както и в офиса на МИРГ.
До членовете на ОС на МИРГ “Приморско-Созопол-Царево“


П О К А Н А

 

На основание чл. 44 от Устава на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“ по инициатива на УС, на 02 юни 2015 година, от 15.00 часа в гр.Приморско в сградата на Община Приморско в Заседателна зала на Общински съвет, ще се проведе Общо събрание  при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Отчет за изпълнението на МСР и отчет за работата на УС за изтеклия мандат;

2.         Освобождаване от отговорност на членовете на УС;

3.         Избор на нов УС;

4.         Други.

 

Присъствието Ви е задължително!

При невъзможност да присъствате, може да упълномощите друг член на Сдружението. Съгласно чл. 46, ал. 3, всеки член на Сдружението, може да представлява не повече от един неприсъстващ член, на основание писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

гр.Приморско                                                                        Председател на УС:

29.04.2015г.                                                                                                          / Г. Пейчев/


Материали може да откриете в прикрепените файлове към статията, както и в офиса на МИРГ.

До членовете на ОС на МИРГ “Приморско-Созопол-Царево“


П О К А Н А


          На основание чл. 44 от Устава на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“ по инициатива на УС, на 20 февруари 2015 година, от 10.00 часа в сградата на пристанището в гр. Царево, етаж 2, заседателна зала, ще се проведе Общо събрание при следния:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за работата на МИРГ за 2014 г.
 2. Предложение за промяна в Устава на МИРГ “Приморско-Созопол-Царево“, относно размера на членския внос.
 3. Вземане на Решение на ОС за създаване на работна група под ръководството на екипа на МИРГ “Приморско-Созопол-Царево“ за подготовка на МСР и кандидатстване за следващия програмен период от ПМДР 2014-2020.
 4. Избор на нов УС


Материали може да откриете в прикрепените файлове към статията, както и в офиса на МИРГ.


Присъствието Ви е задължително!

           При невъзможност да присъствате, може да упълномощите друг член на Сдружението. Съгласно чл. 46, ал. 3, всеки член на Сдружението, може да представлява не повече от един неприсъстващ член, на основание писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

 гр. Приморско                                                          Георги Пейчев 
19.01.2015 г.                                                             Председател на УС на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"  


           Уведомяваме Ви, че на основание чл. 24 и чл. 33 от Устава на Сдружението, до 20.12.2014 г., трябваше да внесете членски внос за 2015 година /за физически лица – 12 лева, за юридически лица – 120 лева/ в касата или по сметка на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“, както следва:

 IBAN - BG04 UBBS 8002 1032 2792 30                            BIC - UBBS BGSF

 За допълнителна информация и справки:    Димо Димов – GSM: 0889 305 503.       

Моля да ни извините, ако вече сте внесли членския си внос!

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Доклад за дейността на МИРГ_2014.pdf)Доклад за дейността на МИРГ за 2014 г.[ ]192 Kb
Изтегляне на файла (Приложение_1.pdf)Приложение 1[Към "Доклад за дейността на МИРГ за 2014 г."]129 Kb
Изтегляне на файла (Финансов доклад_2014.pdf)Финансов доклад за 2014 г.[ ]91 Kb

П О К А Н А

От Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Приморско – Созопол – Царево за прием на Заявления за кандидатстване по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.

 

     Съгласно Протокол от заседание на УС на МИРГ проведено на 08.04.2014 г. и Заповед № 73/09.04.2014 г. на Управителя на МИРГ, се обявява покана за прием на Заявления за кандидатстване по всички мерки от Стратегията за развите на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.

Начало на приема – 10.04.2014 г., 8:30 ч.

Краен срок – 02.06.2014 г., 16:00 ч.

Изисквания за кандидатстване:

 • Насоките за кандидатстване за всяка мярка и образци на заявлението за кандидатстване и приложенията са публикувани и могат да бъдат изтеглени от сайта на сдружението - www.flag-pst.org;

 • Допълнително условие за одобрение на подадените заявления за кандидатстване е дейностите по проекта да могат да бъдат изпълнени най-късно до 30.09.2015 г.

 • МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ Ви уведомява, че подадените проектни предложения ще бъдат разгледани независимо, че бюджета на мерките ще бъде надхвърлен. При одобрение, Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се сключи с допълнителна клауза, според практиката на Управляващия орган, съгласно която проектните предложения ще бъдат финансирани при осигуряване на средства по програмата.

     Заявленията за кандидатстване се подават лично или с нотариално заверено изрично пълномощно на адрес гр. Приморско, ул. „Ропотамо“, № 50, ет. 2,ст. 206.

     За допълнителна информация и разяснения, моля посетете нашия сайт или се свържете с екипа на МИРГ:

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Zapoved № 73 -09.04.2014.pdf)Заповед № 73 /09.04.2014 г.[ ]127 Kb

          МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" Ви уведомява, че на 01.04.2014 г. в 16:00 часа се преустановява приема на Заявления за кандидатстване по следните мерки от Стратегията за развитие на “Местна инициативна рибарска група Приморско - Созопол - Царево” за периода 2011 – 2013 год.:

 • Мярка 1.1 Създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството;
 • Мярка 2.1 Въвеждане на HACCP система, Добри производствени практики, системи за контрол на качеството, безопасните условия на труд, опазването на околната среда и водите и др.;
 • Мярка 2.3 Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове;
 • Мярка 3.2 Създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство.

 


          Спирането на приема се извършва съгласно Заповед № 68 / 20.02.2014 г., издадена на основание протокол от неприсъствено заседание на Управителния съвет на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" от 20.02.2014 г.