ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149897

Посетители онлайн

В момента има 7 посетителя в сайта

          МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) при подготовката на Местната стратегия за развитие (МСР), проведе две информационни конференции в Община Царево на 04.10.2017 г. и в Община Созопол на 05.10.2017 г.

         Целта на конференциите бе да се запознаят присъстващите с основните аспекти на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), като ключов елемент за подготовката на висококачествена стратегия на МИРГ. Да се обсъдят потребностите на територията, силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на рибарската територия, осигуряване на публичност и прозрачност на процеса на подготовка на стратегията. Въвличане на местната общност в процеса на планиране, чрез участие на представители на публичния, частния и граждански сектор.

        МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ – е  Бенефициент по проект за подготвителни дейности по Подмярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  от  Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г.

      Във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), правилното му разбиране и прилагане, на 03.10.2017 г. в Община  Созопол и Община  Приморско, се проведоха информационни срещи /семинари. Водещи на срещите бяха Димо Димов – координатор  по проекта и Марина Долева – представител на „Алгоритъм консулт“ ЕООД.

Продължение...

До Членовете  на ОС на

МИРГ Приморско-Созопол-Царево

 ПОКАНА

На основание чл. 44 от Устава на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“, по инициатива на УС, на 07 ноември 2017 година, от 14.00 часа в гр. Приморско в сградата на Община Приморско в Заседателна зала на Общински съвет, ще се проведе Общо събрание  при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на СВОМР.

2. Избор на нови членове на УС.       

3. Промяна на Устава.

Присъствието Ви е задължително!

При невъзможност да присъствате, може да упълномощите друг член на Сдружението. Съгласно чл. 46, ал. 3, всеки член на Сдружението, може да представлява не повече от един неприсъстващ член, на основание писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

гр.Приморско                                            Председател на УС:

29.09.2017 г.                                                                           / Катя Стоянова/

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 ПОКАНА

 МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, организира провеждането на еднодневни обучения на местни лидери, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г., както следва:

 

Населено място

Дата

Начален

час

Място на провеждане

град Приморско

11.10.2017 г.

9:30

Читалище „Самообразование“

град Царево

12.10.2017 г.

9:30

Пристанище Царево

 

 

 

 

 

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в обучението на местни лидери.

За допълнителна информация:
Димо Димов – Координатор по проекта
GSM:0889 305 503
www.flag-pst.org, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

27/09/2017

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 ПОКАНА

 МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, ще проведат работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г., както следва:

 

Населено място

Дата

Начален

Час

Място на провеждане

град Приморско

06.10.2017 г.

9.30

Община Приморско

град Царево

09.10.2017 г.

9.30

Пристанище Царево

 

 

 

 

 

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационното събитие.

За допълнителна информация:
Димо Димов – Координатор по проекта
GSM:0889 305 503
www.flag-pst.org, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

27/09/2017