ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149917

Посетители онлайн

В момента има 77 посетителя в сайта

        От 16 до 19 юни 2014 г. представители на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ посетиха гр. Байона, Област Галисия, Кралство Испания, по покана на испанските си колеги, с цел обмяна на опит и взаимстване на добри практики по отношение на прилагането на подхода „отдолу нагоре“ и усвояването на европейски средства. Домакини на събитието бяха Местна инициативна рибарска група "Риа Де Виго - А Гуарда", Зона 7 (GAC Zone 7 "Ria De Vigo - A Guarda").

        Местна инициативна рибарска група "Риа Де Виго - А Гуарда", Зона 7 (GAC Zone 7 "Ria De Vigo - A Guarda") е една от най-успешно работещите рибарски групи в Краство Испания, като в същото време прилага сравнително сходна местна стратегия за развитие на тази на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево".

        По време на визитата двете страни успяха да обменят информация за принципа на прилагане на ос 4 на Европейския фонд за рибарство в двете страни и организацията на работния процес в групите. Представителите на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" се запознаха и с редица реализирани проекти по програмата на територията на рибарската област "Риа де Виго - А Гуарда".

        МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" благодари за любезното съдействие на екипа на Местна инициативна рибарска група "Риа Де Виго - А Гуарда", Зона 7, както и на географските експерти на FARNET за България и Испания.

        За допълнителна информация може да разгледате прикрепения към статията доклад от проведеното работно посещение.

 

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

 Европейски фонд за рибарство


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

 „Приморско – Созопол – Царево“

  

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

 


         Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ (МИРГ), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и бенефициенти подписха нови 3 Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"за периода 2011 – 2013 г.

         Проектите се осъществяват по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

          С новоподписаните, броят на сключените договори по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г. става 22 на обща стойност 5 748 566,17 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 5 596 014,12 лева.


          1. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 337 / 06.06.2014 г. по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията на МИРГ:

 • Бенефициент - Народно читалище „Георги Кондолов 1914” гр. Царево;
 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201331/025;

 • Наименование на проекта - Проект за обновяване на Читалище "Георги Кондолов 1914" гр. Царево“;

 • Място на реализиране на поектаОбщина Царево;

 • Срок за реализация на проекта – до 12 месеца след провеждане на процедура за избор на изпълнител, но не по-късно от 31.08.2015 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта, преди провеждане на процедура за избор на изпълнител188 200,23 лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ188 200,23 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта.

     Проектното предложение предвижда да се обнови сградата на читалището в гр. Царево, като целта е да се подобрят условията, при които се предоставят основни културни, социални, комуникационни, образователни и др. услуги в града.

     Основните дейности по проекта са подмяна на външната дограма на цялата сграда, подмяна на интериорните врати, освежаване на лекционна, репетиционна и кино зали, съблекални и санитарно помещение, ремонт на покрив и фасади, поставяне на ефектно фасадно осветление и закупуване на мъжки и женски фолклорни костюми за съставите към читалището.


          2. Договор за предоставяне на БФП № 340 / 11.06.2014 г. по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията на МИРГ:

 • Бенефициент - Сдружение „Волейболен Клуб Царево“;
 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201331/024;

 • Наименование на проекта – Обновяване на спортен център чрез закупуване на електронно табло за спортни срещи“;

 • Място на реализиране на поекта – Община Царево;

 • Срок за реализация на проекта –  до 4 месеца след провеждане на процедура за избор на изпълнител, но не по-късно от 31.08.2015 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта, преди провеждане на процедура за избор на изпълнител7 009,00 лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ – 7 009,00 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта.

        Проектното предложение има за цел да окаже подкрепа за спортната общественост в Царево и региона като се закупи ново, съвременно електронно табло за отчитане на резултати от спортни срещи, което да се монтира във физкултурния салон на училището в града. Очаква се при реализация на проекта да се създаде по-съвременен облик на спорта, с което да се повдигне самочувствието на спортистите и спортните деятели, както и спорта да стане по-атрактивен за местните деца.


         3. Договор за предоставяне на БФП № 341 / 11.06.2014 г. по мярка 2.2 „Развитие на туристически атракции“ от Стратегията на МИРГ:

 • Бенефициент„Никмарина боутс“ ЕООД;
 • Уникален номер на проекта (УНП)BG-PST 201322/030;

 • Наименование на проекта - Закупуване на оборудване на лодки за отдаване под наем на жители и гости на рибарската област“;

 • Място на реализиране на поектаОбщина Царево;

 • Срок за реализация на проекта – до 24.10.2014 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта 44 730,33 лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ26 838,20 лв., което представлява 60 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта.

        Проектното предложение има за цел чрез диверсификация на рибарските дейности да създаде нова туристическа атракция, която да подобри и разнообрази туристическата инфраструктура и атракции в региона, с което да се допринесе за създаване на стабилна основа за устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот в рибарската област.

        Основни дейности по проекта са закупуване на оборудване, необходимо за изграждане на туристическата атракция и инвестиции в реклама на обекта. 


За повече информация посетете нашият сайт www.flag-pst.org или се свържете на тел. Управител: 0889 305 503, Координатор: 0889 360 605, Техн. Сътрудник: 0889 360 604.

         МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" Ви уведомява, че считано от 10.06.2014 г. е в сила четвърта актуализация на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево".


        Съгласно протокол от проведено на 10.06.2014 г. заседание на Управителният съвет на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево", е одобрено четвърто изменение на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево", както следва:

 • Изменение на бюджета на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево", съгласно което се прехвърля сумата от 46 421,62 лева от мярка 3.1 в мярка 4.1 на стратегията. Изменението се прави по препоръка на Управляващия орган с цел средствата предвидени за текущи разходи на МИРГ да съответстват на размера, одобрен от ИАРА в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и да се изпълни изискването да не се финансират разходи по изготвяне на местните стратегии за развитие със средствата предвидени за функциониране на групите.
 • Изменение на индикатор по мярка 2.3 от стратегията, съгласно което "Брой новоизградени, рехабилитирани и/или благоустроени места за разтоварване" се променя от 0 (нула) на 1 (един) брой. Промяната се налага, за да се отстрани грешка, допусната при изготвяне на третата аткуализация на стратегията.

       Направените промени са по реда на чл. 24, ал. 6 на Наредба № 15 от 2010 на МЗХ и влизат в сила от деня на тяхното одобрение от МИРГ. Актуалната стратегия както и направените промени можете да изтеглите от прикачените файлове към статията.

 

 

 

 

     Преди изтичане на крайния срок, бяха подадени нови две заявления за кандидатстване, с които общият брой на постъпилите проектни предложения по програмата за настоящия програмен период достигна 46.


      45-тото проектно предложение за финансиране е по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“

 • Уникален номер на проекта (УНП) - BG-PST 201431/045;
 • Наименование на проекта - “Обновяване на дейността на център за морски спортове „Европул“
 • КандидатСНЦ „Спортен клуб Европул”;
 • Обща стойност на проекта – 268 478.00 лева;
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства – 268 478.00 лева (100 %);
 • Място на извършване на дейността – oбщина Созопол.

     При реализация на проектното предложение се предвижда да се обнови материалната база центъра за морски спортове „Европул“ в гр. Созопол, с което да се развие дейността му и да се подкрепи спортната общественост в рибарската област. Сред планираните дейности са закупуване на водолазна екипировка, лодка с двигател и модули за осъществяване на спортна дейност.


      Последното 46-топроектно предложение за финансиране е по мярка 1.2 „Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама“ от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“.

 • Уникален номер на проекта (УНП) - BG-PST201412/046;
 • Наименование на проекта - „Развитие на кулинарния туризъм – маркетингова стратегия за поддържане на производствения сектор за аквакултури в рибарската територия на Община Царево“;
 • Кандидат: Сдружение „Огън и море”;
 • Обща стойност на проекта - 49 520.00 лева
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства – 49 520.00 лева (100 %);
 • Място на реализиране на поекта – община Царево.

     Проектното предложение има за цел да въведе иновативни широкобхватни комуникационни канали и модерни информационни технологии за реализация на пазарни стратегии и промоционални кампании, стимулиращи потреблението на риба и рибни продукти. Предвижда се създаване и разпространение на цифрово-електронно съдържание, относно предлаганите продукти, услуги и обекти свързани с потреблението на риба, рибни продукти и други аквакултури от крайни клиенти.

     Основни дейности по проекта са проучване на активни икономически субекти в секторите „Рибарство“ и „Туризъм“ в региона; събиране и цифровизация на информация за предлаганите от тях услуги; структуриране и изграждане на електронни профили за рибари, производители на рибни продукти и аквакултури, ресторантьори и др.; създаване на ГИС приложение, работещо в интернет с топографска информация за местоположението на активните субекти; създаване на софтуерен код за мобилно приложение и сървър сайт „freshfish“; обучение на местни предприемачи за работа с новосъздадените електронни инструменти.


 

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

Европейски фонд за рибарство


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

„Приморско – Созопол – Царево“

           

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

                            


      Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ (МИРГ), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и бенефициенти подписха нови 3 Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"за периода 2011 – 2013 г.

      Проектите се осъществяват по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

      С новоподписаните, броят на сключените договори по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г. става 19 на обща стойност 5 487 102,76 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 5 330 701,06 лева.


      Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 320/20.05.2014 г. по мярка 2.2 „Развитие на туристически атракции“ от Стратегията на МИРГ:

  

 • Бенефициент -  Община Царево;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201322/022;

 • Наименование на проекта - Пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив гр. Царево“;

 • Място на реализиране на поектаОбщина Царево;

 • Срок за реализация на проекта – до 31.08.2015 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта, преди провеждане на процедура за избор на изпълнител585 160,21 лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 585 160,21 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта.

      С реализацията на проектното предложение се цели да се подобри крайбрежната инфраструктура в град Царево, така че тя да се превърне в атрактивно място, което да подпомага реализирането на процеси на взаимодействие и интегриране между различните икономически сектори в региона.

      Предложенито предвижда да се изгради панорамна крайбрежна алея, стигаща до кв. “Василико”. Алеята е с дължина 500 м. и е разделена на 2 зони, посредством осветителни тела. Едната зона е предвидена за велосипедна алея с широчина 2 м. и ще бъде от асфалтова настилка. Втората зона е пешеходна алея с широчина 3.40 м. и е предвидена да се изпълни от щампован бетон. В частта си към морето по нея са поставени стоманобетонни елементи, покрити с дървени дъски, за да могат да се използват за пейки. Пейките са без облегалки, за да могат посетителите да ги използват за сядане и в двете посоки. Предвидените 20 пейки са с дължина 3.10 м. и осигуряват прекрасен изглед към пристанищния залив. Допълнително ще бъдат монтирани информационни табели, съдържащи информация за рибите и аквакултурите, обитаващи южното черноморие (хабитат, разпространение, размножаване, сезон за риболов и т.н.).

 


      Договор за предоставяне на БФП № 321/20.05.2014 г. по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията на МИРГ:

 

 • Бенефициент - Община Царево;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201331/026;

 • Наименование на проекта – Път до лодкостоянка с.Синеморец“;

 • Място на реализиране на поекта – Община Царево;

 • Срок за реализация на проекта –  до12 месеца след провеждане на процедура за избор на изпълнител, но не по-късно от 31.08.2015 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта, преди провеждане на процедура за избор на изпълнител206 395,95 лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 206 395,95лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта.

      Проектното предложение предвижда да се реконстроира улица „Преображение“ в с. Синеморец, която представлява и единствен път до лодкостоянката в населеното място. С реализацията на проекта се очаква да се подобри крайбрежната инфраструктура в района, както и да се подобри безопасността и условията, при които рибарите достигат до пристана и извършват своята дейност.

      Сред основните дейности по проекта са изграждане на улична и тротоарна настилка, улично осветление и др.

 


       Договор за предоставяне на БФП № 326/26.05.2014 г. по мярка 2.2 „Развитие на туристически атракции“ от Стратегията на МИРГ:

 

 • Бенефициент – Фондация „Приморско – 2004“;

 • Уникален номер на проекта (УНП)BG-PST 201322/023;

 • Наименование на проекта - Модерните техники за туристическа анимация в подкрепа и за развитие на културните атракции в община Приморско“;

 • Място на реализиране на поектаОбщина Приморско;

 • Срок за реализация на проекта – до12 месеца след провеждане на процедура за избор на изпълнител, но не по-късно от 31.08.2015 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта, преди провеждане на процедура за избор на изпълнител168 069,51лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ168 069,51 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта.

      Проектно предложение предвижда надграждане на традиционните форми на морски (рекреационен) туризъм, чрез увеличаване на броя и разнообразяване характера на туристическита атракции в региона на община Приморско. С реализацията на проекта се цели да се допринесе за разкриването на нови работни места, появата на потребности от нови съвременни професионални умения и качества, намаляване на сезонността и повишаване на потреблението на хотелски и ресторантьорски услуги, консумацията на риба, рибни продукти и аквакултури.

       Специфичните цели на проектното предложение са ориентирани към създаване на подходящо цифрово съдържание – видеопрезентационни файлове надграждащи туристическите атракции, разпространение с иновативни комуникационни канали и формиране на умение и уважение сред местните предприемачи за презентиране на предлаганите от тях продукти и услуги, чрез изградените електронни инструменти.


За повече информация посетете нашият сайт www.flag-pst.org или се свържете на тел. Управител: 0889 305 503, Координатор: 0889 360 605, Техн. Сътрудник: 0889 360 604.

ИНВЕСТИРАНЕ В УСТОЙЧИВО РИБАРСТВО