ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149919

Посетители онлайн

В момента има 82 посетителя в сайта

        На 12, 13 и 14 ноември 2014г. в гр. Созопол бе проведена VIII-ма национална работна среща на екипите на МИРГ. Присъстваха представители на Общините Приморско, Созопол и Царево, бенефициенти по проекти на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" и представителите на Местните инициативни рибарски групи на България. Разгледани бяха проблемите в работата на МИРГ в края на програмния период. Проведена бе дискусия относно възможността за активно участие на МИРГ в националната рибарска мрежа. Разгледано и коментирано бе изпълнението на ОС 4 от ОПРС към 10.11.2014г., както и новите изисквания  и възможности пред МИРГ, произтичащи от Регламент №508/2014 на ЕП от 15 май 2014 г. и ПМДР 2014 – 2020 г. Специално внимание бе отделено на възможности за Мултифондово финансиране на МСР на МИРГ за периода 2014-2020 година. След излъчване на кратка презентация, участниците в срещата бяха детайлно запознати с възможностите за финансиране през новия програмен период.


             Галерия:

  
meeting_1
, meeting_2, meeting_3, meeting_4, meeting_5

  

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

 Европейски фонд за рибарство 

Инвестиране в устойчиво рибарство 


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

 „Приморско – Созопол – Царево“

  

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

        Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ (МИРГ), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и бенефициентите: "ШАТО" ООД, "ММ" ЕООД, ОБЩИНА ПРИМОРСКО И ОБЩИНА СОЗОПОЛ, подписаха Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1,  мярка 2.1, мярка 2.2, мярка 3.1 и мярка 3.2 от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 – 2013 г.

        Проектите се осъществяват по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. 

        С новоподписаните, броя на сключените договори по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г. става 32.


 

 1. Договор за предоставяне на БФП № 412/29.09.2014 г. по мярка 2.1 „Въвеждане на НАССР система, добри производствени практики, системи за контрол на качеството, безопасните условия на труд, опазването на околната среда и водите и др.“ от Стратегията на МИРГ;   
 • Бенефициент - "ШАТО" ООД;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201421/033;

 • Наименование на проекта – „Повишаване качеството на производствения процес и опазване на околната среда чрез модернизацията на специализиран плавателен съд и сертификация на системи за управление“;

 • Място на реализиране на поекта – гр. Приморско, Община Приморско;

 • Срок за реализация на проекта –   6 месеца;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта 47 198,34  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 28 319,96 лв., което представлява 60 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

  

     Проектното предложение предвижда доставката и монтажа на два броя последно поколение извън бордови двигателя за риболовен кораб Б-С 1600 "ШАТО-1"-15 М  характеризиращи се с намален разход на гориво и намалени емисии на вредни вещества. Друг компонент на инвестиционното предложение е сертифициране по международен стандарт ISO 14001: 2004 отнасящ за управление на околната среда и регламентиращ основните насоки за намаляване на вредното въздействие върху нея.2. Договор за предоставяне на БФП № 422/01.10.2014 г. по мярка 1.1 „СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ НА РИБАРСТВОТО“ от Стратегията на МИРГ;   

 • Бенефициент - "ММ" ЕООД;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201411/037;

 • Наименование на проекта – „Ресторант за риба и морски деликатеси";

 • Място на реализиране на поекта –  гр. Приморко, Община Приморско;

 • Срок за реализация на проекта –   31.08.2015г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта 132 876,30  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 79 725,78 лв., което представлява 60 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

       

        Проектното предложение предвижда ремонт и доизграждане на помещението, в което ще се помещава ресторанта за риба и морски деликатеси чрез извършване на всички довършителни работи до етап, в който помещенията са напълно готови за ползване; цялостно обзавеждане и оборудване с всички необходими уреди; наемане на необходимия за целта квалифициран персонал; израждане и изпълнение на маркетингова и рекламна стратегия която ще доведе до нарастване на потока от клиенти.3. 
Договор за предоставяне на БФП № 427/07.10.2014 г. по мярка 2.2 „Развитие на туристически атракции”от Стратегията на МИРГ;   

 • Бенефициент - ОБЩИНА ПРИМОРСКО;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201422/041;

 • Наименование на проекта – „Реконструкция и ремонт на сградата на Народно читалище „Отец Паисий- 1927“;

 • Място на реализиране на поекта – с. Ново Паничарево, Община Приморско;

 • Срок за реализация на проекта –   8 месеца;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта – 245 328,55  лв. Поради недостиг на финансови средства по Мярка 2.2 от МСР, настоящият проект ще бъде финансиран при осигуряване на финансов ресурс !;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 245 328,55 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

     

   Проектното предложение предвижда реконструкция и ремонт на сградата на Народно читалище "Отец Паисий - 1927", а именно: ремонт на покрива; цялостна подмяна на дъсчената обшивка; препокриване с керемиди; подмяна на дограма; изолация на всички фасадни стени; цялостен вътрешен ремонт; изграждане на рампа за инвалиди, за по-лесен достъп на хора с увреждания.4. 
Договор за предоставяне на БФП № 437/15.10.2014 г. по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги свързани с малките рибарски стопанства и туризма” от Стратегията на МИРГ;   

 • Бенефициент - ОБЩИНА ПРИМОРСКО;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201431/044;

 • Наименование на проекта – „Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на територията на община Приморско“;

 • Място на реализиране на поекта –  Община Приморско;

 • Срок за реализация на проекта –   4 месеца;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта – 200 907,00  лв. Поради недостиг на финансови средства по Мярка 3.1 от МСР, настоящият проект ще бъде финансиран при осигуряване на финансов ресурс !;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 200 907,06 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

        

      Проектното предложение предвижда изграждане на система за видеонаблюдение с цел намаляване на риска от извършване на престъпления или нарушения на обществения ред, чрез монтиране на 39 броя камери за видеонаблюдение на територията на всички населени места в община Приморско.5. 
Договор за предоставяне на БФП № 436/16.10.2014 г. по мярка 3.2 „ Създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство от Стратегията на МИРГ;   

 • Бенефициент - ОБЩИНА СОЗОПОЛ;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201432/035;

 • Наименование на проекта – „Напред -за по-добър живот“;

 • Място на реализиране на поекта – Община Созопол;

 • Срок за реализация на проекта –   10 месеца;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта 97 846,00  лв. Поради недостиг на финансови средства  по Мярка 3.2 от МСР, настоящият проект ще бъде финансиран при осигуряване на финансов ресурс !;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 97 846,06 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

        

      Проектното предложение предвижда квалификация и преквалификация на заети в сектор „Рибарство“ лица.


 За повече информация разгледайте нашият сайт www.flag-pst.org или се свържете с нас на тел. 0889 305 503 - Управител, 0889 360 605 - Координатор, 0889 360 604 - Техн. Сътрудник.

 

 Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

 Европейски фонд за рибарство  


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

 „Приморско – Созопол – Царево“

  

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

        Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ (МИРГ), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и бенефициентите: "СИЛИСТАР 2009" ООД, "ИВАНКО" ООД и СНЦ "ОГЪН И МОРЕ", подписаха Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 и мярка 1.2 от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"за периода 2011 – 2013 г.

        Проектите се осъществяват по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. 

        С новоподписаните, броя на сключените договори по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г. става 27.


 

 1. Договор за предоставяне на БФП № 382/05.08.2014 г. по мярка 1.1 „СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ НА РИБАРСТВОТОот Стратегията на МИРГ;  
 • Бенефициент - "СИЛИСТАР 2009" ООД;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201411/038;

 • Наименование на проекта – "Създаване на добавена стойност чрез изграждане на заведение за реализиране на рибни продукти и аквакултура“;

 • Място на реализиране на поекта – с. Резово, Община Царево;

 • Срок за реализация на проекта –   7 месеца;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта – 30 826,60  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 18 495,96 лв., което представлява 60 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

        Проектното предложение предвижда да бъде изграден обект за хранене – заведение за рибни ястия в с. Резово, Община Царево.

  

2. Договор за предоставяне на БФП № 387 / 11.08.2014 г. по мярка 1.1СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ НА РИБАРСТВОТО“ от Стратегията на МИРГ:

 • Бенефициент - "ИВАНКО" ООД;
 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201411/034;

 • Наименование на проекта - „Създаване на добавена стойност, чрез преустройство на заведение в тип „Бистро” за реализация на рибни продукти и аквакултури“;

 • Място на реализиране на поекта – Община Царево;

 • Срок за реализация на проекта –  12 месеца;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта - 29 494,57 лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ – 17 696,74 лв., което представлява 60 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта.

     Проектното предложение предвижда изграждане на функциониращо заведение за реализация на рибни продукти и аквакултури.

 

3. Договор за предоставяне на БФП № 405/19.09.2014 г. по мярка 1.2 „Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама“ от Стратегията на МИРГ:

Бенефициент – СНЦ "ОГЪН И МОРЕ";

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201412/046;

 • Наименование на проекта - „Развитие на кулинарния туризъм – маркетингова стратегия за поддържане на производствения сектор за аквакултури в рибарската територия на Община Царево”;

 • Място на реализиране на поекта – Община Царево;

 • Срок за реализация на проекта – до 11 месеца след провеждане на процедура за избор на изпълнител;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта, преди провеждане на процедура за избор на изпълнител – 44 929,34 лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ – 44 929,34  лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта.

 Проектно предложение предвижда създаване и разпространение на цифрово-електронно съдържание, относно предлаганите продукти, услуги и обекти свързани с потреблението на риба, рибни продукти и други аквакултури от крайни клиенти. Разширяване на маркетинговото въздействие и нагласите за консумация на риба и рибни продукти върху гостите, потенциалните посетители и жителите на община Царево чрез съвременни електронни инструменти.

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

 Европейски фонд за рибарство


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

 „Приморско – Созопол – Царево“

  

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

 


        Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ (МИРГ), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и бенефициента община Приморско подписаха нов Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2 от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"за периода 2011 – 2013 г.

        Проектът се осъществява по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. 

        С новоподписания, броя на сключените договори по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г. става 24 на обща стойност 6 0364 0082,7 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6 515 284,85 лева 


 

 1. Договор за предоставяне на БФП № 379/29.07.2014 г. по мярка 2.2 „Развитие на туристическите атракции“ от Стратегията на МИРГ;  
 • Бенефициент - Община Приморско;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201322/029;

 • Наименование на проекта – “Северен подход към морски плаж "Северен централен" в гр. Приморско в поземлен имот 58356.506.30 и имот 58356.506.32 по КК на гр. Приморско“;

 • Място на реализиране на поекта – Община Приморско;

 • Срок за реализация на проекта –  до 9 месеца след провеждане на процедура за избор на изпълнител, но не по-късно от 31.08.2015 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта, преди провеждане на процедура за избор на изпълнител – 580 278,70  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 580 278,70 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

        Проектното предложение предвижда да се подобри туристическата инфраструктура в близост до северния централен плаж на гр. Приморско чрез изграждане на зона за активен отдих и почивка; изграждане на зона за пешеходно преминаване; изграждане на озеленена зона; осигуряване на социални и икономически ползи за населението.

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

 Европейски фонд за рибарство


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

 „Приморско – Созопол – Царево“

  

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

 


        Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ (МИРГ), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и бенефициента община Приморско подписаха нови 2 Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"за периода 2011 – 2013 г.

        Проектите се осъществяват по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. 

        С новоподписаните, броят на сключените договори по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г. става 23 на обща стойност 6 030 598,04 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 5 935 006,15 лева (84,53 % от бюджета на Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.) 


 

 1. Договор за предоставяне на БФП № 368/04.07.2014 г. по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията на МИРГ;  
 • Бенефициент - Община Приморско;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201331/028;

 • Наименование на проекта – “Улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр. Приморско“;

 • Място на реализиране на поекта – Община Приморско;

 • Срок за реализация на проекта –  до 8 месеца след провеждане на процедура за избор на изпълнител, но не по-късно от 31.08.2015 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта, преди провеждане на процедура за избор на изпълнител310 652,00  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 310 652,00 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

        Проектното предложение предвижда да се изградят 335 м. водопровод и 405 м. канализация в района на автогарата в гр. Приморско. С реализацията на проекта се цели да се подобрят условията и средата за живот, като се осигури достъп на жителите и гостите на тази част на града до качествени ВиК услуги. 


 2.    Договор за предоставяне на БФП № 369/07.07.2014 г. по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията на МИРГ; 

 • Бенефициент - Община Приморско;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201331/027;

 • Наименование на проекта – “Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 8 по плана на гр. Приморско“;

 • Място на реализиране на поекта – Община Приморско;

 • Срок за реализация на проекта –  до 5 месеца след провеждане на процедура за избор на изпълнител, но не по-късно от 31.08.2015 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта, преди провеждане на процедура за избор на изпълнител113 780,27  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ – 113 780,27 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

        Проектното предложение има за цел да подобри условията и средата за живот в гр. Приморско и предвижда да се изгради модерна детска площадка, отговаряща на всички нормативни изисквания, с което ще се осигури пространство за игра и активна и пасивна почивка. Площадката ще се изгради в УПИ I, кв. 8 по плана на гр. Приморско - терена срещу офиса на МИРГ в гр. Приморско (бившата сграда на Дирекция „Местни данъци и такси“ при общината).


 За повече информация разгледайте нашият сайт www.flag-pst.org или се свържете с нас на тел. 0889 305 503 - Управител, 0889 360 605 - Координатор, 0889 360 604 - Техн. Сътрудник.