ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149901

Посетители онлайн

В момента има 7 посетителя в сайта

 

       

 
На 1 и 2 октомври 2015 година,
 МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ бе посетен от  представители на МИРГ „Добруджа - Север“ (Asociația Grup Local Dobrogea Nord) от гр. Констанца, Република Румъния. Екипът на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" представи Рибарската област. Посетени и разгледани бяха Рибен ресторант в гр. Царево, Художествената галерия в гр. Созопол, Северният подход в гр. Приморско, Мостика в гр. Ахтопол, Историческият музей в гр. Приморско, Парк –Царево център в гр. Царево и други проекти финансирани от Стратегията на МИРГ. Обсъдена бе работата на двете групи и постигнатите резултати през изминалия програмен период.

По време не срещата бяха дискутирани множество проблеми, възникнали в процеса на работа, както и добри практики от прилагането на стратегиите на двете групи. На срещата присъстваха представители от  Общото събрание и Управителния съвет на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево".

                                     

 

         МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" Ви уведомява, че считано от 31.08.2015 г. е в сила седма по ред актуализация на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево".

 

         След направен анализ за усвояване на бюджета на местната стратегия за развитие на основание чл. 35 а, ал. 3 от Наредба 15 от 2010 на МЗХ, Управляващият орган (УО) на ОПРСР предложи на МИРГ «Приморско – Созопол – Царево» да бъде сключен Анекс № 2/31.08.2015 г. към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Местна стратегия за развитие № 60/30.03.2012 г., съгласно който бюджета на МИРГ «Приморско – Созопол – Царево» се увеличава с 567 330,00 лв., като достига обща стойност 7 588 466,33 лв. или левовата равностойност на 3 879 921 евро.

           Във връзка с горепосоченото и на основание протокол от проведено на 31.08.2015 г. неприсъствено заседание на Управителния съвет на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" е одобрена актуализация на бюджета на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за пероида 2011 - 2013 г., съгласно която акумулираните към 31.08.2015 г. свободни средства:

по Мярка 1.1 –     2 293,23 лв.

по Мярка 2.2 –     6 422,82 лв.

по Мярка 3.1 –   14 187,33 лв.

и предоставените от УО допълнителни средства към бюджета на МСР в размер на 567 330,00 лв. се разпределят както следва:

- 3 483,45 лв. от бюджета на Мярка 3.1 «Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма» от МСР на МИРГ се прехвърлят в Мярка 4.1 „Изпълнение на местната стратегия за развитие“ (Приоритетна Ос 4) от МСР на МИРГ . Посочената сума бе временно прехвърлена от Мярка 4.1 в Мярка 3.1 с решение от предходно заседание на УС на МИРГ от 28.04.2015 г., в рамките на шеста актуализация на МСР, с условие, че средствата ще се възстановят в Мярка 4.1 при наличие на свободен финансов ресурс (виж Актуализация № 6  - http://flag-pst.org/index.php?option=com_content&view=article&id=164:-28042015-e-q-q&catid=2:2012-09-04-12-41-46&Itemid=2);

- остатъкът от 10 703,88 лв. от бюджета на Мярка 3.1 «Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма» от МСР на МИРГ се прехвърля в Мярка 2.2 «Развитие на туристически атракции»;

- 2 293,23 лв. от бюджета на Мярка 1.1 «Създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството» от МСР на МИРГ се прехвърлят в Мярка 2.2 «Развитие на туристически атракции»;

- предоставените от УО допълнителни средства към бюджета на МСР в размер на 567 330,00 лв. се залагат в Мярка 2.2 «Развитие на туристически атракции».

 

        В тази връзка е извършено изменение и допълнение в точка 4 от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г.

        Актуалната стратегия както и направените промени можете да изтеглите от прикачените файлове към статията.

 


       С решение от същото заседание УС на МИРГ предлага осигуреният свободен финансов ресурс по Мярка 2.2 да се предостави, съгласно утвърдената процедура, за финансиране на 100 % от одобрената БФП на проект с УНП BG - PST 201422/043, на бенефициента Сдружение "Черно море - Странджа", който е класиран на първо място отпроектните предложения, одобрени в условията на ограничен бюджет и допуснати до второ класиране от УС на МИРГ.

     

     Във връзка с изпълнението на МСР на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево”  по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” подмярка 4.1.А : „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” на Оперативна Програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013г., на 11 и 12 август 2015г., екипът на МИРГ „Приморско - Созопол – Царево“ и представители на Сдружението, взеха участие в работна среща за обмяна на опит с „Местна инициативна рибарска група "Крайбрежен рибарски съюз "Вирумаа"  (FLAG “Virumaa Coastal Fishermen Union“) проведена в Рибарска област (РО) "Вирумаа", Република Естония.

     МИРГ "Крайбрежен рибарски съюз "Вирумаа" е една от най-успешните рибарски групи прилагащи подхода "отдолу - нагоре" на Ос 4 в Естония.

     Домакините в лицето на г-жа Мари Сеп - Председател на Борда на МИРГ, г-н Лембо Пиккамае - Изпълнителен Директор на МИРГ, г-н Алдо Коппел - Член на Борда на МИРГ и г-жа Реили Соппе - Технически сътрудник представиха основните акценти в Местната стратегия за развитие на РО "Вирумаа", принципите и методите на работа, като набиране, оценка, изпълнение и отчитане на проектите, постигнатите резултати към момента, както и част от успешно изпълнените проекти на групата. От своя страна екипът на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" представи РО "Созопол - Приморско - Царево". По време не срещата бяха дискутирани множество проблеми, възникнали в процеса на работа, както и добри практики от прилагането на стратегиите на двете групи.

 


 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „Приморско – Созопол – Царево  

 

 

 

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

 

 

 Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Doklad - FLAG Virumaa - Estonia.pdf)Доклад[Работно посещение за обмяна на опит - 11-12.08.15, РО "Вирумаа", Р. Естония]2237 Kb

             От днес (9 юни 2015 г.) е в сила ново изменение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. 

С обнародване в Държавен вестник, бр. 46 от 09.06.2015 г., на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г., влизат в сила следните промени:


Държавен вестник

 брой: 42, от дата 9.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

 стр.19

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2010 г.; изм., бр. 47 от 2011 г., бр. 25 от 2012 г., бр. 84 от 2013 г., бр. 64 и 96 от 2014 г.)

 

§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
 „(2) Бюджетът на една местна стратегия за развитие се определя с договора по чл. 34, ал. 1, като 75 на сто от средствата се осигуряват от ЕФР и 25 на сто – от държавния бюджет на Република България.
(3) Бюджетът по ал. 2 на одобрена местна стратегия за развитие може да бъде променен при спазване на реда и условията на чл. 35а.“
2. В ал. 4 се създава т. 7:
„7. по инициатива на ИАРА за промяна на бюджета на местната стратегия за развитие по ал. 3.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Допълнителното съфинансиране към бюджета на местната стратегия за развитие е в размер на поне 10 на сто от стойността на стратегията, които средства са извън бюджета по ал. 2 и се осигуряват от дела на частното съфинансиране по проектите, реализирани чрез местната стратегия за развитие.“

 

§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Срокът за приемане на проектни предложения от МИРГ по местната стратегия за развитие, чийто бюджет не е увеличен с анекс към договора по чл. 34, е 15.07.2015 г.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Крайният срок за приемане на проектни предложения по ал. 4 от ИАРА по местните стратегии за развитие е 31.07.2015 г.“

 

§ 3. В чл. 35, ал. 1 думите „увеличаване на максималния бюджет на местната стратегия за развитие, с изключение на случаите, предвидени в чл. 24, ал. 3, или до“ се заличават.

 

§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) По проекти, изпълнявани в рамките на местната стратегия за развитие, се допуска само окончателно плащане.
(2) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или услуги в процеса на изпълнение на одобрения проект се извършват по банков път.“
2. Алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 се отменят.

 

§ 5. Член 39 се отменя.

 

§ 6. Член 40 се отменя.

 

§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „междинно или“ се заличават.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Заявката за окончателно плащане по проектните предложения по чл. 25, ал. 4 може да се подаде само ако разходите, финансирани от ОПРСР, са действително платени от бенефициентите на техните изпълнители до 31 декември 2015 г.“

 

§ 8. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Текущите разходи на МИРГ могат да надвишат прага по ал. 3 за всеки конкретен случай, включително когато групите не могат да бъдат създадени на основата на съществуващи организации с опит.“
2. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 5, 6, 7, 8 и 9.
3. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
4. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 9. Плащанията по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени преди влизането в сила на тази наредба, се извършват по досегашния ред.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Георги Костов

МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" представя справки за успешно реализираните към 2 юни 2015 г. проекти и такива в процес на изпълнение към същата дата по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г. Презентациите могат да се разгледат от прикачените файлове към статията.