ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149919

Посетители онлайн

В момента има 152 посетителя в сайта

ДАТА

Наименование

ЦЕЛ

Созопол – 28.09.17

Царево - 29.09.17

Ахтопол –

29.09.2017

Приморско - 30.09.17

Информационни срещи в трите общини – 4 броя

Представяне на проекта BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.

Популяризиране на подхода “Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), свързан с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г.

Процесът на планиране по изготвяне на стратегия за ВОМР;

 

Приморско

02.10.17

Приморско

10.10.2017

Провеждане на еднодневно обучение на екипа на МИРГ и представители на партньорите,  минимум 10 участника – 2 броя

Повишаване капацитета на екипа на МИРГ за изпълнение на процеса по подготовка на стратегията за ВОМР: 

Детайлно запознаване с подхода “Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), свързан с разработване на Стратегия за местно развитие; Ролята на екипа в процеса на подготовка на стратегия за ВОМР; План-график с ангажиментите на екипа;

Управление на екипи и екипна ефективност; Стратегическо планиране; Комуникация в екипа; Управление на конфликти; Ефективни работни срещи; Вземане на решения; Принципите на доброто управление;  Процедури по прилагане и актуализиране на стратегията; Процедури за популяризиране на стратегията;

Приморско – 11.10.17

Царево –

12.10 .17

 

Провеждане на еднодневно обучение на местни лидери – минимум 20 участника – 2 броя

Приоритет 4 на Съюза в рамките на ЕФМДР „ Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“

Представяне на Подхода  „Водено от общностите местно развитие“  като ключов елемент (ВОМР), свързан с разработване на Стратегия за местно развитие

Ролята на местните лидери за подготовка на висококачествена стратегия на МИРГ

Правила за изготвяне на стратегия за ВОМР:

 

Созопол – 03.10.17

Приморско - 03.10 .17

 

Провеждане на информационни срещи/семинари – минимум 20 участника /община Созопол, Община Приморско/ - 2 броя

Възможностите за прилагане на подхода ВОМР в рамките на ПМДР

Обсъждане и идентифициране на потребностите на рибарската общност на територията на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“

 

Созопол – 04.10.17

 

Царево –

05.10 .17

Провеждане на информационни конференции с най-малко 50 участника /община Созопол, Община Царево/ - 2 броя

Основни аспекти на  процедура  BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ Възможностите за прилагане на подхода ВОМР в рамките на ПМДР

Подхода  „Водено от общностите местно развитие“  като ключов елемент за подготовка на висококачествена стратегия на МИРГ

Обсъждане потребностите на територията, силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на рибарската територия чрез реализиране на Стратегията за местно развитие

Осигуряване на публичност и прозрачност на процеса на подготовка на стратегията

Ниво на въвличане на местната общност в процеса на планиране на стратегията за развитие на рибарската територия: Ниво на информиране: Степен на консултиране: Съвместно вземане на решения

Царево –

06.10 .17

 

Приморско – 09.10.17

 

Провеждане на работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията – с най-малко 10 участника /община Приморско, община Царево/ - 2 броя

Опита на МИРГ в страната 

Добри практики,   Научени уроци

Координация на действията по разработване на стратегията

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“

Дейности, допустими за финансиране

Допустими кандидати

Допустими целеви групи

Финансова рамка за стратегия

Максимален  размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен  проект

Хоризонтални политики

Дискусия относно  потребностите на рибарската територия и възможностите за интервенции, цели и мерки на Стратегията за местно развитие

Интерес за кандидатстване, идеи за  проекти

 

Приморско - 16.10.17

 

Царево - 17.10.17

 

Созопол – 23.10.17

 

Провеждане на информационни срещи, свързани с консултиране на местната общност – с най-малко 20 участника /по една в трите общини/ - 3 броя

Представяне на междинните резултати в процеса на планиране и подготовка за управление и реализиране на стратегията

Запознаване и обсъждане на първоначалния вариант на стратегията за ВОМР  и  съответствието  с идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди

Обсъждане на стратегическата рамка по Стратегията за ВОМР на МИРГ – ясна структура на приоритетите, разписани цели, дейности и измерими индикатори за всеки приоритет

План за действие, в който се посочват дейностите, които ще допринесат за постигането на поставените цели

Финансов план на стратегията

Интегриран и иновативен характер на стратегията за ВОМР

Информация във връзка с искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Царево - 24.10.17

Приморско - 25.10.17

Созопол – 26.10.17

Обществено обсъждане на разработената стратегия за ВОМР /по едно в трите общини/ - 3 броя

 

Обществено обсъждане на разработената стратегия

Одобрение на стратегията за местно развитие на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ от представители на секторите на рибарството и/или аквакултурите чрез представители на публичния, частния и гражданския сектор    

 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА – представителите на основните заинтересовани страни от всеки един от трите сектора – публичен, граждански и частен  (препоръчително е значително представителство на секторите на рибарството и/или аквакултурите)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Настоящето писмено и своевременно информиране има за цел да запознае представителите на основните заинтересовани страни от публичния, граждански и частен сектор на територията на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, със следното:

А. Информиране и подготовка на местната общност за процеса по планиране, управление и реализиране на стратегията за развитие на рибарската територия

По Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017г.  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на процеса на подготовка на стратегията,  проектът предвижда информационна кампания, насочена към запознаване, обучение и въвличане за участие на местната общност в процеса на планиране и подготовка за управление и реализиране на стратегията.

В тази връзка е изготвен график на събитията и тяхната цел, който за удобство е приложен към настоящето писмено информиране.

Б. Основни аспекти на  Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по  Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

- Подхода на водено от общностите местно развитие

- Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и дейности, допустими за финансиране

- Максимален  размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен  проект

Продължение...

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, предвижда  провеждането на информационни срещи на територията на общините Приморско, Созопол и Царево, свързани с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г.

В тази връзка каним всички заинтересовани лица да вземат участие в планираната среща.

Населено място

Дата

Начален

час

Място на провеждане

град Созопол

28.09.2017 г.

13:00

Читалище Отец Паисий 1896

град Царево

29.09.2017 г.

10:00

Пристанище Царево

град Ахтопол

29.09.2017 г.

14.00

Рибарски клуб - Ахтопол

град Приморско

30.09.2017 г.

15.00

Рибарски заслон

 

 

 

 

 

 

 

  


За допълнителна информация:

Димо Димов – Координатор по проекта

GSM:0889 305 503
www.flag-pst.org , e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

21/09/2017

        До всички бенефициенти по Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.

 

        Уважаеми бенефициенти,

 

        МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ Ви напомня, че съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва

         да поддържате валидна застрахователна полица на закупените по програмата материални активи за срок от датата на подаване на заявката за окончателно плащане до 5 години от датата на сключване на договора.

         В тази връзка е необходимо да подновите полицата, преди нейното изтичане и да я представите в ДФЗ – РА - гр. София, ведно с документ за изцяло платена застрахователна премия.

 

Адрес:

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Дирекция „Рибарство и аквакултури“

гр. София, ул. „Гусла“, № 3

► 02/8187 545

► 02/8187 536

 

        От 10.11.2015 г. е в сила нова осма по ред Актуализация на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г., съгласно която 79 024,00 лв. от освободените средства по мярка 1.1 от Стратегията се прехвърлят в бюджета на мярка 3.1.

        С друго решение от същото заседание УС на МИРГ предоставя горепосочената сума на проект с УНП BG-PST 201431/045, на бенефициента СНЦ "Спортен клуб Европул", класиран на първо място в списъка с одобрени проекти в условията на ограничен бюджет, за финансиране на част от допустимите разходи по проекта, одобрени с Договор за предоставяне на БФП № 459 / 07.11.2014 г.

        Актуална стратегия както и направените промени можете да изтеглите от прикачените файлове към статията.