ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154845

Посетители онлайн

В момента има 2 посетителя в сайта

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ – е  Бенефициент по проект за подготвителни дейности по Подмярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  от  Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г.

Във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), на 04.11.2017 г. в Община  Приморско, на 05.11. 2017 г. в Община Созопол и на 06.11.2017г. в Община  Царево, се проведоха обществени обсъждания на разработената стратегия за ВОМР на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“.

Водещ на срещите бе Димо Димов – координатор  на  проекта.

Продължение...

      МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ – е  Бенефициент по проект за подготвителни дейности по Подмярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  от  Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г.

      Във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), на 31.10.2017 г. в Община  Приморско, на 02.11. 2017 г. в Община Созопол и на 03.11.2017г. в Община  Царево, се проведоха информационни срещи свързани с консултиране на местната общност.

      Водещ на срещите бе Димо Димов – координатор  на  проекта.

Продължение...

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, ще проведе обществено обсъждане на разработената стратегия за ВОМР, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г., както следва:

 

Населено място

Дата

Начален

час

Място на провеждане

град Приморско

04.11.2017 г.

14.00

Община Приморско

град Созопол

05.11.2017 г.

14.00

Читалище „Отец Паисий“

град Царево

06.11.2017 г.

14.00

Читалище „Георги Кондолов“

 

 

 

 

 

 

 МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в общественото обсъждане на разработената стратегия и одобрението на стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“. 

 

За допълнителна информация:

Димо Димов – Координатор по проекта

GSM:0889 305 503

www.flag-pst.org , e-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, ще проведе информационни срещи, свързани с консултиране на местната общност, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г., както следва:

Населено място

Дата

Начален час

Място на провеждане

град Приморско

31.10.2017 г.

14.00

Община Приморско

град Созопол

02.11.2017 г.

14.00

Читалище „Отец Паисий“

град Царево

03.11.2017 г.

14.00

Читалище „Георги Кондолов“

 

 

 

 

 

Информационните срещи са свързани с консултиране на местната общност относно изготвянето на СВОМР по следните теми:

  • Представяне на междинните резултати в процеса на планиране и подготовка за управление и реализиране на стратегията

  • Запознаване и обсъждане на първоначалния вариант на стратегията за ВОМР  и  съответствието  с идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди

  • Обсъждане на стратегическата рамка по Стратегията за ВОМР на МИРГ – ясна структура на приоритетите, разписани цели, дейности и измерими индикатори за всеки приоритет

  • План за действие, в който се посочват дейностите, които ще допринесат за постигането на поставените цели

  • Финансов план на стратегията

  • Интегриран и иновативен характер на стратегията за ВОМР

  • Информация във връзка с искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационното събитие.

За допълнителна информация:

Димо Димов – Координатор по проекта

GSM:0889 305 503,

  www.flag-pst.org , e-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

      Съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017г., Сдружение „Местна Инициативна Рибарска Група Приморско-Созопол-Царево“ е отговорна за разработването на стратегия за развитие на местната рибарска територия в обхвата на общините Приморско, Созопол и Царево. Стратегията трябва да отразява конкретните потребности и нужди на местната рибарска общност, което да послужи за определяне на възможностите за развитие на рибарската територия.

      За целта МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ организира на 11.10.2017 г. в град Приморско и на 12.10.2017 г. в град Царево, еднодневно обучение на местни лидери. Обучението се проведе под ръководството на г-н Миладин Миладинов – представител на „Алгоритъм консулт“ ЕООД.

     Участниците се запознаха с възможностите за прилагане на подхода ВОМР в рамките на „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“.

Продължение...